Skip to main content
Daily Trend Bullish
016590.KS ShindaeyangPapr 2 93%
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
002000.KS HankukGlas 3 66%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 4 97%
034730.KS SK C&C 8 69%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
058650.KS SAH 5 5%
009470.KS SamwhaElec 6 100%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
003090.KS Daewoong 5 25%
017180.KS Myungmoon Pharm 2 97%
015890.KS TaekyungInd 8 99%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
035510.KS SHINSEGAE I&C 3 81%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 1 60%
005420.KS COSMOCHEM 6 73%
005250.KS GCH Corp 2 89%
004380.KS SAMICKTHK 8 65%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
069620.KS DAEWOONG PHARM 5 43%
009580.KS Moorim P&P 3 75%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
051900.KS LGH&H 17 99%
001820.KS SamwhaCapacitor 8 100%
078000.KS TELCOWARE 2 99%
008770.KS HtlShilla 6 93%
074610.KS EN3 3 100%
024720.KS KOREAKOLMAR 5 78%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 1 88%
030790.KS TYSYSTEMS 5 92%
033660.KS AJU CAPITAL 4 100%
010060.KS OCI 3 85%
002030.KS Asia Cement 7 100%
041650.KS SANGSIN 8 20%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
083380.KS Dongbuka13 2 99%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 5 100%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
003000.KS BukwangPharm 3 94%
085310.KS NK 5 100%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
000020.KS DongwhaPharm 2 97%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
003410.KS SsangyongCement 2 96%
090430.KS AMOREPACIFIC 3 100%
027390.KS HanwhaTimeworld 1 100%
044820.KS COSMAX 14 100%
002790.KS AmoreG 1 77%
004970.KS Silla 10 91%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 5 100%
066570.KS LGELECTRONICS 4 82%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 13 58%
114130.KS Turtleship5 11 100%
006380.KS CAPRO 12 65%
003230.KS SamyangFood 6 75%
042670.KS DSINFRA 7 12%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
000520.KS SamilPharm 3 96%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
003080.KS SungboChem 1 98%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
005500.KS SamjinPharm 2 98%
091090.KS SEWON CELLONTECH 3 96%
005690.KS Pharmicell 3 98%
004200.KS KorDev 1 93%
004170.KS Shinsegae 1 99%
002210.KS DongsungPharm 2 97%
011780.KS KumhoPetrochem 5 54%
000890.KS BohaeBrew 5 97%
025620.KS Shinwoo 1 100%
005870.KS HuneedTechnologies 2 91%
090370.KS AVISTA 3 87%
028050.KS Samsung Engineering 3 92%
012610.KS KyunginSynth 11 74%
001680.KS Daesang 11 75%
013360.KS IlsungConst 14 100%
002720.KS KukjePharm 2 93%
004310.KS Hyundai pharm 7 98%
007460.KS KIC 2 76%
019170.KS ShinpoongPharm 2 98%
009290.KS KwangdongPharm 2 99%
006040.KS DongwonInd 3 95%
004430.KS SongwonInd 3 99%
003070.KS KolonEng&Const 2 75%
008250.KS EagonInd 1 68%
002390.KS HandokPharm 2 80%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
003920.KS NamyangDairy 7 61%
012510.KS DuzonBizon 2 73%
007630.KS GSI 2 93%
003560.KS IHQ 11 30%
007340.KS DongahTire 1 67%
010460.KS KorDevFin 24 0%
016610.KS DongbuSecu 5 31%
081660.KS FILA KOREA 1 100%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
017040.KS KwangmyungElecEng 5 100%
002100.KS Kyungnong 7 100%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
004720.KS WOORIDUL PHARM 7 100%
006490.KS LOENK 7 100%
069730.KS DSRWIRE 7 100%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 1 100%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
084680.KS E-WORLD 4 100%
039490.KS KIWOOM 11 98%
052690.KS KEPCO E&C 4 100%
016380.KS DONGBU STL 7 55%
001390.KS KGC 7 69%
134790.KS Teems 2 98%
005110.KS Hanchang 17 100%
051600.KS KEPCO KPS 4 67%
003850.KS BoryungPharm 3 98%
000100.KS Yuhan 4 93%
011280.KS TailimPkgInd 6 92%
007590.KS DongbangAgro 16 100%
007210.KS Byuksan 9 95%
001630.KS CHongkundang 1 96%
007570.KS IlyangPharm 2 93%
030210.KS KTBSEC 11 83%
004980.KS SungshinCement 2 91%
071050.KS KIH 8 86%
000640.KS DongaPharm 2 49%
033180.KS Feelux 2 75%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 5 66%
000220.KS YuyuPharma 5 86%
015360.KS YESCO 2 69%
034590.KS INCHEON CITY GAS 1 18%
003220.KS Daewonpharm 1 100%
004770.KS SunnyElec 12 78%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
011810.KS STX 65 47%
016420.KS NHIS 24 45%
002460.KS HwasungInd 2 62%
011170.KS HonamPetrochem 8 36%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 5 68%
004080.KS Shinhung 4 50%
004960.KS HanshinConst 1 79%
013520.KS HS R&A 1 48%
109070.KS KGP 5 100%
017800.KS HyundaiElev 4 100%
071950.KS KOAS 5 100%
005360.KS Monami 5 100%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
013700.KS SamwhanCamus 1 93%
042660.KS DSME 4 51%
007280.KS KOSCO 14 100%
001340.KS PaikkwangInd 7 100%
019180.KS THN 3 100%
008900.KS TEC&CO 14 98%
027740.KS MANIKER 14 88%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 7 98%
011330.KS UNI CHEM 5 99%
010960.KS SDC 1 83%
096760.KS JW HOLDINGS 2 99%
047050.KS DWIC 3 95%
005320.KS Kukdong 8 100%
044380.KS JOOYONTECH 6 78%
003580.KS Dongwon 5 68%
001560.KS CHEILGRINDING 5 73%
025860.KS NamhaeChem 4 100%
000040.KS S&TMOTORS 3 100%
002270.KS LotteSamkang 2 99%
034300.KS ShinsegaeE&C 1 99%
083370.KS Dongbuka12 1 94%
007120.KS UNIMO C&C 1 99%
004870.KS AIINS 1 100%
002760.KS Bolak 2 100%
119650.KS KC COTTRELL 6 99%
012280.KS YeonghwaMtl 5 16%
020560.KS Asiana Airlines 4 100%
073240.KS KUMHOTIRE 3 96%
012630.KS Hyundai Dvp Co 1 78%
000680.KS LSNetworks 1 83%
036460.KS Kogas 1 98%
001780.KS DONGYANG GC 18 99%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 14 100%
023150.KS MHETHANOL 11 60%
006360.KS GS E&C 9 100%
015590.KS DaekyungMach&Eng 7 100%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 6 100%
011000.KS VGXI 1 94%
058850.KS KTcs 1 100%
003490.KS KAL 6 51%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 6 69%
001420.KS TaewonMulsan 6 99%
009140.KS KyunginElec 5 88%
072130.KS UANGEL 5 94%
088790.KS JINDO 4 77%
001440.KS TaihanElecWire 4 94%
001550.KS Chobi 4 98%
053690.KS HanmiGlobal 3 35%
011390.KS BusanInd 3 93%
013580.KS KyeryongConst 3 95%
014530.KS KukdongOil&Chem 1 45%
047400.KS SSYMaterials 1 51%
002200.KS KorExptPkgInd 4 76%
002310.KS AsiaPaprMfg 2 74%
017940.KS E1 5 84%
004360.KS SEBANG 6 59%
005190.KS DongsungChem 14 80%
009200.KS MOORIM PAPER 1 88%
002990.KS KumhoIndustrial 3 32%
102260.KS Dongsung Holdings 3 61%
009190.KS DaiyangMtl 2 74%
009160.KS SIMPAC 10 59%
071320.KS KDHC 12 61%
126560.KS Hyundai HCN 3 39%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
128820.KS DAESUNGIND 2 42%
010770.KS PHHC 2 85%
006980.KS WoosungFeed 2 85%
000430.KS DaewonKangup 1 58%
009810.KS KP 5 90%
069260.KS Huchems 4 80%
107590.KS MSC 1 50%
004890.KS DIC 1 100%
023590.KS DaouTech 8 69%
028670.KS STX Pan Ocean 5 10%
014130.KS HanExpress 5 93%
010050.KS KIB 3 64%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 2 28%
009440.KS KC Green Holdings 10 48%
000230.KS IldongPharm 2 84%
006840.KS AKPetrochem 5 40%
006650.KS KPIC 8 35%
014280.KS KumkangInd 2 58%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
094280.KS HYOSUNG ITX 5 54%
036580.KS FARMSCO 14 41%
034120.KS SBS 3 60%
009270.KS Shinwon 2 100%
019490.KS Hitron 3 96%
014990.KS In the F 2 48%
007610.KS SeondoElec 2 94%
010820.KS FIRSTEC 2 100%
020120.KS Incube 14 82%
002900.KS TongyangMoolsan 4 86%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 3 99%
010580.KS JICO 1 79%
023960.KS SC ENGINEERING 4 14%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
011690.KS YUYANG D&U 5 100%
004250.KS NPC 7 83%
010100.KS KorFlange 4 41%
005300.KS LotteChilsung 15 78%
000300.KS SALUM 13 100%
011160.KS Doosanenc 11 100%
001140.KS KukboTrnspt 3 96%
002780.KS ChinhungInt 3 68%
011300.KS Seongan 3 88%
006260.KS LS 2 34%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 7 96%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 4 99%
009540.KS HHI 3 26%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 7 90%
003680.KS HansungEnt 4 30%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 24 57%
003780.KS Chinyang Industry 4 80%
000990.KS Dongbu HiTek 1 72%
003690.KS Korean Re 3 75%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
010640.KS ChinYangPoly 7 30%
002880.KS DAYOU A-TECH 5 89%
002700.KS ShinilInd 9 80%
010620.KS HyundaiMipoDock 8 1%
138930.KS BS Financial Group 7 66%
001020.KS PaperCorea 6 64%
005450.KS ShinhanEng&Const 1 22%
000400.KS LotteInsurance 6 58%
001130.KS DaehanFlrMill 4 21%
012800.KS DAECHANG 3 66%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
032350.KS LOTTE TOUR 5 100%
009180.KS HansolCSN 3 94%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
034310.KS NICE 10 100%
069460.KS DAEHOAL 4 98%
006340.KS DaewonCbl 5 99%
007110.KS IlshinStone 5 100%
101140.KS ARTIS 4 76%
071090.KS HISTEEL 4 81%
001260.KS NamkwangEng&Const 4 97%
008970.KS DongyangStlPipe 4 100%
014160.KS DaeyoungPkg 2 78%
003010.KS HaeinCorp 2 99%
017550.KS SoosanHvyInd 6 99%
026940.KS Bookook Steel 4 82%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 3 100%
082740.KS Doosan Engine 2 92%
002410.KS PumyangConst 2 97%
002170.KS SamyangTongsang 9 88%
023530.KS LOTTE SHOPPING 31 71%
088980.KS MKIF 26 100%
014790.KS HallaEng&Const 5 100%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 5 100%
014830.KS UNID 4 100%
000760.KS RifaInd 5 60%
020000.KS Handsome 6 97%
136490.KS SUNJIN 16 51%
005390.KS ShinsungTongsang 17 63%
000970.KS KorCastIronPipe 6 62%
015020.KS e-STARCO 6 69%
000050.KS Kyungbang 1 90%
003960.KS SJDR 4 87%
009070.KS KCTC 10 86%
002350.KS NEXENTIRE 1 67%
023810.KS INFAC 5 46%
001300.KS CheilInd 13 71%
000950.KS Chonbang 8 41%
008600.KS WillBes 12 80%
077970.KS STXEngine 3 80%
122900.KS iMarketKorea 1 4%
005560.KS JS Cable 1 98%
004150.KS HansolPapr 6 70%
000660.KS HynixSemi 6 66%
033250.KS CHASYS 1 99%
005980.KS SungjeeConst 7 81%
011500.KS HANNONG 4 99%
005070.KS CosmoAM&T 6 100%
037270.KS PhoenixComm 15 100%
000120.KS KorExp 9 100%
105840.KS WOOJIN 4 76%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
028100.KS Dong Ah E&C 2 100%
102280.KS SBW 3 77%
002140.KS KorInd 6 96%
004990.KS LotteConf 2 48%
006110.KS SamaAlum 1 59%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 8 56%
000540.KS HeungkukF&MIns 1 60%
014680.KS Hanchem 6 97%
001570.KS Kumyang 17 44%
090080.KS PHC 3 100%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9 100%
009410.KS TAEYOUNG E&C 1 44%
015540.KS Wealth Bridge 4 87%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 6 90%
108890.KS Turtleship04 9 28%
012750.KS S1 1 97%
008420.KS MoonbaeStl 2 74%
000910.KS Union 1 61%
018670.KS SKGas 4 59%
007690.KS KukdoChem 4 63%
115390.KS L&L 4 72%
003350.KS HKCManufacture 5 100%
079160.KS CJ CGV 1 100%
128940.KS HanmiPharm 2 67%
003720.KS SamyoungChem 5 55%
009970.KS YoungoneHoldings 18 26%
016450.KS HansaeYes24Holdings 6 90%
063160.KS CKDBio 3 90%
004830.KS Duksung 5 100%
002360.KS SH ENERCHEM 3 81%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
009680.KS MT 1 86%
005180.KS Binggrae 4 50%
093370.KS FOOSUNG 6 75%
020150.KS ILJIN MATERIALS 5 83%
002250.KS KeunwhaPharm 1 54%
001060.KS JWPHARMA 2 97%
008490.KS SuheungCap 3 48%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 4 32%
000700.KS HanjinShippingHoldings 7 73%
014350.KS ShinilEng 3 0%
096770.KS SK Innovation 9 67%
001800.KS ORION 11 6%
017960.KS HankukCarbon 6 85%
013000.KS Sewooglobal 5 89%
005090.KS SamkwangGlass 4 0%
014910.KS SungmoonElec 3 91%
008870.KS Kumbi 4 73%
008930.KS Hanmi Holdings 5 59%
002420.KS Century 4 48%
093240.KS ELITE BASIC 6 80%
025560.KS Mirae 4 47%
016580.KS WhaninPharm 5 72%
002840.KS MiwonComcl 2 62%
017900.KS AUK 2 87%
042700.KS HANMISemi 6 57%
009460.KS HanchangPaper 4 59%
003620.KS SsangyongMtr 1 45%
019680.KS DAEKYO 8 41%
002810.KS SamyungTrdg 11 54%
001250.KS GS Global 12 58%
053000.KS WooriFinance 20 33%
101990.KS PAVCO 31 0%
008700.KS AnamElec 5 74%
120030.KS CHOSUN WELDING 5 77%
004270.KS Namsung 4 52%
049770.KS DongwonF&B 3 43%
014820.KS DWS 3 55%
000180.KS SCEHoldings 1 60%
003570.KS S&TDynamics 5 44%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
029530.KS SINDOH 12 56%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
016800.KS Fursys 7 14%
030610.KS KYOBOSECURITIES 6 50%
010780.KS IS DONGSEO 3 17%
001720.KS ShinyoungSecu 1 4%
001620.KS DongkookInd 2 40%
009830.KS HanwhaChem 4 20%
000270.KS KiaMtr 6 52%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
006800.KS DaewooSecu 7 21%
003530.KS HanwhaSecu 4 49%
033530.KS SEJONG 4 64%
016360.KS Samsung Securities 3 1%
030720.KS DongwonFish 3 33%
078930.KS GS 2 15%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
001500.KS HMCIB 8 55%
117580.KS DAESUNGENERGY 8 59%
005940.KS WIS 8 69%
008560.KS MERITZ SECU 6 28%
015860.KS ILJINHOLDINGS 6 68%
001200.KS EUGENEIS 5 64%
001120.KS LGInt 4 44%
000880.KS Hanwha 2 20%
000370.KS Hanwha General Ins 2 41%
093050.KS LG FASHION 3 72%
026890.KS DPC 7 40%
004690.KS Samchully 8 60%
006220.KS BkCheju 17 0%
000490.KS Daedong 5 60%
077500.KS Uniquest 4 65%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 2 25%
114140.KS Turtleship6 6 81%
084690.KS Daesang Holdings 1 57%
002380.KS KCC 15 73%
017810.KS PMO Holdings 1 75%
003520.KS YungjinPharm 1 99%
003240.KS TaekwangInd 9 77%
003830.KS DaehanSynthFibr 9 57%
002450.KS SamickMusInstr 1 77%
030000.KS CheilWorldwide 1 90%
079430.KS LIVART 4 94%
055550.KS ShinhanGroup 8 16%
025750.KS HomeDeco 6 88%
005380.KS HyundaiMtr 3 79%
010600.KS YBROAD 3 100%
006280.KS GC Corp 3 59%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
051630.KS ChinYangChem 2 11%
001210.KS KumhoElec 1 46%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
012320.KS KyungDongCtyGas 3 52%
010950.KS S-Oil 1 67%
010420.KS HANSOLPNS 4 25%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
100220.KS VISANG 3 3%
001520.KS TONGYANG 1 53%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
001270.KS BookookSecu 22 61%
034220.KS LG Display 7 32%
089470.KS HEP 2 45%
005850.KS SLCORP 2 74%
033920.KS Muhak 4 29%
002240.KS KISWire 4 93%
004490.KS Global&YuasaBtry 5 47%
010130.KS KorZinc 14 34%
005010.KS HUSTEEL 3 1%
003030.KS SeAhStl 2 1%
005830.KS DongbuIns 1 26%
003300.KS HanilCement 8 42%
024110.KS IBK 8 51%
005490.KS POSCO 7 51%
105560.KS KBFinancialGroup 6 40%
003540.KS DaishinSecu 6 49%
000480.KS ChosunRefrctr 5 100%
001510.KS SKSecu 4 16%
014440.KS YoungboChem 3 51%
CBK.DE Commerzbank AG 2 30%
024890.KS DaewonChem 2 43%
032640.KS LG Uplus 4 5%
005610.KS SamlipGenFood 8 31%
100840.KS S&T 11 28%
035420.KS NHN 23 15%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
029780.KS SAMSUNG CARD 2 37%
086790.KS HANAFINANCIALGR 7 17%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 2 28%
006120.KS SKChem 6 46%
092440.KS KISHIN 13 33%
014580.KS BaekkwangMinPdt 2 77%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 7 40%
037710.KS Gwangju Shinsegae 4 100%
017390.KS SeoulCtyGas 6 25%
012330.KS Mobis 6 87%
031440.KS SF 12 100%
031820.KS Comtec 6 96%
000500.KS GAONCABLE 5 97%
007310.KS Ottogi 3 100%
079660.KS SJ HP 1 38%
033270.KS KUP 13 90%
008730.KS YoulchonChem 8 78%
072710.KS NongshimHoldings 7 48%
000590.KS CSHOLDINGS 15 20%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
004710.KS HansolTechnics 15 33%
023350.KS KECC 5 96%
011760.KS HyundaiCorp 1 58%
021820.KS SewonPrecsnInd 10 0%
114090.KS GKL 3 82%
005430.KS KorApoSvc 7 63%
009240.KS Hanssem 8 13%
023800.KS Inzi 3 83%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
036570.KS NCsoft 10 20%
011790.KS SKC 6 53%
097950.KS CJ CheilJedang 4 53%
051910.KS LGCHEM 1 34%
001750.KS HanyangSecu 1 88%
007700.KS F&F 1 73%
003550.KS LG Corp 4 38%
004370.KS Nongshim 6 62%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
081000.KS ILJIN DIAMOND 2 56%
007800.KS SMSB 5 3%
093230.KS SHELL-LINE 11 56%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
010520.KS HHYSCO 12 34%
010660.KS HWACHEON 5 9%
000060.KS Meritz Insurance 3 47%
036530.KS S&T Holdings 2 51%
044450.KS KSS LINE 9 24%
064960.KS S&T DAEWOO 5 59%
000390.KS SamhwaPaint 5 72%
004840.KS DongilRubBelt 4 61%
138040.KS Meritz Financial 12 4%
000850.KS HMT 13 57%
003610.KS Pangrim 8 22%
015110.KS JoongangConst 2 50%
032560.KS HwangKum S&T 20 62%
012200.KS KeyangElecMach 5 16%
017370.KS WooshinSystems 4 26%
018880.KS HallaClimCntrl 1 30%
105630.KS Hansae 5 50%
090350.KS NOROOPAINT 4 43%
011230.KS SamwhaElec 3 52%
101060.KS SBS Media Holdings 2 33%
103130.KS WoongjinEnergy 3 32%
017670.KS SKTelecom 5 11%
001040.KS CJ 8 38%
032830.KS SAMSUNG LIFE 9 34%
001450.KS Hyundai M&F INS 15 6%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 2 42%
001740.KS SKNetworks 15 33%
120110.KS KOLON IND 6 45%
033240.KS JahwaElec 5 53%
002960.KS HankookShellOil 8 10%
004130.KS DAEDUCKGDS 5 39%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
033780.KS KT&G 4 3%
016570.KS PacPharm 8 19%
004700.KS ChokwangLeat 3 87%
005930.KS Samsung Electronics 9 55%
002070.KS NAMYEUNG 2 30%
111770.KS Youngone Corp 6 38%
035250.KS Kangwonland 2 10%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 3 41%
003650.KS MichangOil 11 2%
029460.KS KCTech 2 77%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 10 21%
000650.KS ChunilExp 5 17%
000320.KS NorooHoldings 3 22%
003460.KS YuhwaSecu 11 0%
067830.KS SAVEZONE 3 32%
003160.KS DI 1 77%
002600.KS CHOHEUNG 21 0%
010140.KS Samsung Heavy Industries 4 29%
000150.KS DOOSAN 5 92%
102460.KS REYON 9 100%
001790.KS TS 1 30%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
007980.KS PAN-PACIFIC 2 59%
000080.KS HITEJINRO 10 21%
003200.KS IlshinSpng 13 47%
011420.KS IB Sports 4 9%
012600.KS CHUNGHO 5 51%
006390.KS HyundaiCement 7 67%
001430.KS SBC 1 43%
011090.KS Enex 3 76%
011700.KS HanshinMach 21 46%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
007810.KS KorCirc 6 23%
035000.KS G±R 3 39%
000670.KS Youngpoong 11 0%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
068870.KS LGLS 9 60%
001940.KS KISCO Holdings 1 34%
104700.KS KISCO 1 28%
092230.KS KPXHOLDINGS 2 77%
011070.KS LG Innotek 5 38%
024900.KS DuckYangInd 3 59%
010040.KS Krc 10 77%
000240.KS HankookTire 4 57%
005680.KS SamyoungElec 2 8%
025000.KS KPXCHEMICAL 8 34%
092220.KS KEC 3 49%
002320.KS HanjinTrnspt 1 9%
025540.KS KorElecTerm 12 0%
020760.KS ILJINDISPLAY 5 55%
013570.KS DongyangMecha 2 8%
103140.KS POONGSAN 3 0%
015230.KS DaechangForging 5 6%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 4 6%
004410.KS SeoulFoodInd 1 73%
084870.KS THE BASIC HOUSE 9 36%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 6 54%
047040.KS DWEC 9 44%
007540.KS SEMPIO FOODS 6 87%
005950.KS IsuChem 12 67%
058730.KS Dong A S-tech 3 68%
097230.KS HANJIN HVY IND 5 38%
005880.KS KorLine 10 41%
004910.KS ChokwangPaint 4 68%
006570.KS DaelimTrdg 5 27%
024070.KS WISCOM 2 1%
005960.KS Dongbu Corporation 2 7%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 9 38%
003480.KS HHICHoldings 23 3%
009310.KS Charm Engineering 2 40%
134380.KS MCC 10 18%
006200.KS KECHOLDINGS 2 80%
021240.KS WJCOWAY 1 45%
000210.KS DaelimInd 9 65%
011200.KS HyundaiMercMar 4 96%
001080.KS ManhoRope&Wire 7 43%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 3 100%
018470.KS CHOILALUMINUM 2 4%
084010.KS Daehan Steel 2 37%
007160.KS SajoInd 6 96%
006090.KS OYANG 5 88%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
011210.KS HYUNDAI WIA 7 1%
016560.KS SEOULSB 13 0%
024090.KS DCM 13 68%
015350.KS PusanCtyGas 7 25%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 1 36%
075180.KS SAC 3 0%
004090.KS KorPetro 13 23%
005720.KS NEXEN 3 10%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
001530.KS Dongil 1 18%
088350.KS Korealife 4 23%
007660.KS ISUPETASYS 3 31%
004020.KS HYUNDAI STEEL 1 8%
030200.KS KT 3 0%
011930.KS SHINSUNG SE 1 8%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 2 1%
003190.KS RNL BIO 37 0%
008060.KS DaeduckElec 2 49%
060980.KS MANDO 4 0%
000860.KS KunsulChem 4 30%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
002220.KS HanilIron&Stl 5 65%
003120.KS IlsungPharm 2 98%
000140.KS HITEHOLDINGS 9 35%
001880.KS SamhoInt 15 46%
004800.KS Hyosung 9 33%
108670.KS LG HAUSYS 6 33%
008350.KS NamsunAlum 2 58%
004100.KS TaeyangMtl 6 58%
008260.KS NI STEEL 18 5%
035150.KS Baiksan 9 27%
067250.KS STX O&S 33 5%
001470.KS SambuConst 3 0%
092200.KS DIC 5 46%
123700.KS SJM 9 2%
004940.KS KorExBk 18 17%
049800.KS WOOJIN SELEX 12 22%
001230.KS DongkukStlMill 19 9%
100250.KS Chinyang Holdings 2 2%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
002020.KS KOLON CORP 6 37%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
008110.KS DAIDONG 5 24%
002710.KS TCC STEEL 1 74%
003280.KS HeungaShipping 2 100%
002620.KS JeilPharm 5 9%
012450.KS Samsung Techwin 16 2%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
058430.KS POSCO C&C 19 27%
007860.KS Hanilewha 3 9%
002820.KS Sunchang 2 2%
005820.KS Wonlim 1 17%
002920.KS YoosungEnt 5 23%
025530.KS SJMH 4 25%
000420.KS RocketElec 76 0%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 2 61%
015760.KS KEPCO 2 76%
005750.KS DAELIM B&Co 5 62%
011150.KS CJSEAFOOD 4 12%
004060.KS SGCORPORATION 5 75%
009770.KS SAMJUNGPULP 2 1%
007190.KS Artone Paper 8 23%
027970.KS seha 5 100%
071970.KS STX Metal 3 93%
092630.KS Badaro3 1 40%
002300.KS HankukPaprMfg 7 25%
001070.KS TaihanTextl 4 17%
008500.KS IljeongInd 6 0%
018500.KS DONGWON METAL 4 2%
012690.KS Monalisa 11 45%
005740.KS CrownConf 13 72%
005800.KS ShinyoungWacoal 6 69%
006060.KS HSInd 3 52%
005030.KS PusanCstIron 20 49%
025820.KS LeekuInd 3 67%
006370.KS DaeguDptStr 4 0%
034020.KS DHICO 1 36%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 17 100%
001770.KS ShinhwaSilup 4 100%
016090.KS Daehyun 5 18%
015260.KS A&P 3 78%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
010690.KS Hwashin 23 5%
025890.KS HankookSteel 1 60%
002630.KS OBI 2 97%
021050.KS Seowon 2 38%
004540.KS KleanNara 8 49%
012170.KS Keystone Global 7 54%
130660.KS KEPID 2 9%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
008040.KS DONGAONE 2 1%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
001460.KS BYC 3 6%
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
071840.KS Himart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
139480.KS emart 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
145990.KS SYC 0 %
0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %